سموم نماتد کش


متام سدیم شیماگرو 32.7%
متام سدیم شیماگرو 32.7%  -  METAM SODIUM 32.7% SL (W/V)


ضدعفونی کننده خاک ( نماتد کش و حشره کش، قارچ کش، علف هرز کش )

نام تجاری: واپام

ماده موثر: 327 گرم متام سدیم

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 1700 MG/KG

توضیحات: متام سدیم ماده ای است برای ضدعفونی خاک از نماتدها، بیماری های قارچی، حشرات خاکزی و بذر علف های هرز یک ساله که می توان آن را در انواع خزانه، گلخانه ها و نیز در فضای باز به کار برد. متام سدیم با آزاد کردن گاز متیل ایزوتیوسیانات در داخل خاک مرطوب باعث ضدعفونی شدن خاک می گردد.

توصیه مصرف: