آبامکتین شیماگرو 1.8%  -  ABAMECTIN 1.8% EC (W/V)


حشره کش و کنه کش با اثر تماسی گوارشی ( سیستمیک محدود )

نام تجاری: ورتی مک

ماده موثر: 18 گرم آبامکتین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA (FORM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 10 MG/KG

توضیحات: مبارزه با کنه زنگ مرکبات که با روغن امولسیون شونده به نسبت ترکیب و در یک هکتار مصرف می شود. 20 سی سی آبامکتین + 250 سی سی روغن امولسیون شونده + 100 لیتر آب.
به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت، سمپاسی حداکثر 3 بار در سال مجاز می باشد. در صورت نیاز به سمپاشی های بیشتر بایستی از سایر حشره کش ها با نحوه عمل متفاوت استفاده نمود

توصیه مصرف:


 پروپارژیت شیماگرو 57%  -  PROPARGITE 57% EC (W/V)


کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی

نام تجاری: امایت

ماده موثر: 570 گرم بر لیتر پروپارژیت

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 2800 MG/KG

توضیحات: پروپارژیت کنه کشی اختصاصی با خاصیت تماسی از گروه سولفیت استرها بوده که بر روی کلیه مراحل رشدی کنه ها موثر می باشد. پروپارژیت کنه های مقاوم به سایر کنه کش ها را نیز کنترل می نماید.
به علت دوام خوب قدرت کنه کش ها را نیز کنترل می نماید. همچنین به علت دوام خوب قدرت کنه کشی این ترکیب می تواند تا مدت زیادی پس از سمپاشی نیز کنه های گیاهی را کنترل نماید.

توصیه مصرف:


 بروموپروپیلات شیماگرو 25%  -  BROMOPROPYLATE 25% EC (W/W)


کنه کش تماسی، غیر سیستمیک

نام تجاری: نئورون

ماده موثر: 25% بروموپروپیلات

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG

توضیحات: برای پیشگیری از طغیان کنه ها، لازم است تمامی شاخ و برگ درختان با محلول کنه کش بروموپروپیلات آغشته شود. در صورت آلودگی شدید، تکرار سمپاشی در فاصله 2 تا 3 هفته توصیه می گردد.

توصیه مصرف:


 فن پروپاترین شیماگرو 10%  -  FENPROPATHRIN 10% EC (W/W)


کنه کش و حشره کش گوارشی و تماسی و دور کننده

نام تجاری: دانیتول

ماده موثر: 100 گرم بر لیتر فن پروپاترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 70.6 MG/KG

توصیه مصرف:

 هگزی تیازوکس شیماگرو 10%  -  HEXYTHIAZOX 10% EC (W/W)


کنه کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با خاصیت تخم کشی

نام تجاری: نیسورون

ماده موثر: 100 گرم در لیتر هگزی تیازوکس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG

توضیحات: هگزی تیازوکس کنه کشی است با اثر تماسی و گوارشی و سریع الاثر که روی حالات تخم، لارو و پورگی کنه ها موثر است و تخم کنه های ماده ای که با این سم تماس پیدا کنند نابارور خواهد بود. هگزی تیازوکس روی کنه های تترانیکید و پانونیکوس در انواع محصولات کاربرد دارد.

توصیه مصرف: