پروپیکونازول شیماگرو 25%  -  PROPICONAZOLE 25% EC (W/V)


قارچ کش سیستمیک از گروه تریازول

نام تجاری: تیلت

ماده موثر: 250 گرم در لیتر پروپیکونازول

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 1517 MG/KG

توضیحات: پروپیکونازول قارچ کش سیستمیک از گروه تریازول با اثر حفاظتی و معالج با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی

توصیه مصرف:

 تری دمورف شیماگرو 75%  -  TRIDEMORPH 75% EC (W/V)


قارچ کش حفاظتی و معالج با اثر سیستمیک

نام تجاری: کالکسین

ماده موثر: 750 گرم بر لیتر تری دمورف

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 480 MG/KG

توضیحات: علیه سفیدک حقیقی چغندر قند، سفیدک حقیقی سبزی ها و جالیز.
چغندرقند: 0.75 از اوایل تیرماه به بعد
سبزی ها و جالیز: 0.7 با دیدن اولین اثر بیماری در برگ ها