سموم علف کش
توفوردی + ام سی پی آ شیماگرو 67/5%  -  2,4-D+MCPA 67.5% SL (W/V)


علف کش هورمونی، سیستمیک، انتخابی، بازدارنده رشد

نام تجاری: یو 46

ماده موثر: 675 گرم در لیتر (360g/l توفوردی + 315g/l ام سی پی آ)

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 2100 MG/KG

توضیحات: توفوردی علف کشی است از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسیدها که برای کنترل علفهای هرز پهن برگ در مزارع غلات به کار می رود. اثر سیستمیک دارد و بیشتر از طریق برگ ها جذب گیاه می شود ولی از طریق ریشه نیز موثر واقع می شود. این علف کش بسیاری از علف های پهن برگ را کنترل می کند.

توصیه مصرف:


پاراکوات شیماگرو 20%  -  PARAQUAT 20% SL (W/V)


علف کشی برای مبارزه با علفهای هرز یک ساله

نام تجاری: گراماکسون

ماده موثر: 200 گرم پاراکوات دی کلراید در لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 = 129-157 MG/KG

توضیحات: برای اخذ نتیجه بهتر، سمپاشی زمانی انجام شود که ارتفاع علفها 15 سانتیمتر یا کمتر باشد. تمام سطوح علفها به سم آغشته و از پراکنده شدن سم بر روی سایر محصولات مجاور جلوگیری نمایید. این علف کش بر روی ساقه ها و قسمت های خشبی گیاهان موثر نیست.

توصیه مصرف:


 گلایفوزیت شیماگرو 41%  -  GLYPHOSATE 41% SL (W/W)


علف کش سیستمیک Post Emergence

نام تجاری: راندآپ

ماده موثر: 480 گرم نمک ماده موثره در هر لیتر معادل 360 گرم گلایفوزیت

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS > 5000 MG/KG

توضیحات: گلایفوزیت علف کشی است که پس از سبز شدن علفهای هرز مصرف شده و توسط برگها و ساقه های سبز علف هرز جذب و به وسیله شیره نباتی به اندام های زیر زمینی علفهای هرز چند ساله منتقل و آن ها را از ریشه نابود می کند. در هنگام مصرف گلایفوزیت، رشد کامل برگها و سطح زیاد برگ علف های هرز چند ساله برای حصول نتیجه عالی و ضروری می باشد.

توصیه مصرف:

  • مرغ یا چایر در مرحله 20 تا 30 سانتیمتری 10 لیتر.
  • پیچک در هنگام گل دادن 6 لیتر.
  • کنگر صحرایی در مرحله 30 تا 40 سانتیمتری 6 لیتر.
  • قیاق هنگام میوه دهی 5 لیتر.
  • بید گیاه در مرحله 20 تا 25 سانتیمتری 5 لیتر.

 تری فلورالین شیماگرو 48%  -  TRIFLURALIN 48% EC (W/V)


علف کش انتخابی از گروه دی نیترو آنیلین

نام تجاری: ترفلان

ماده موثر: تری فلوراین 480 گرم بر لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 5000 MG/KG

توضیحات: علف هایی که به وسیله تری فلوراین کنترل می شوند: تاج خروس وحشی، سلمه تره، پیچک، انواع ارزن وحشی، سوروف، انواع خونی علف، قیاق، یولاف.
مایع تری فلوراین باید با آب لازم مخلوط و با سمپاشی مناسب در سطح خاک پاشش گردد. مقدار آب لازم با توجه به نوع سمپاش و آبدهی نازل های آن می تواند بین 200 تا 600 باشد.

توصیه مصرف:


 اکسی فلورفن شیماگرو 24%  -  OXYFLUORFEN 24% EC (W/V)


علف کش تماسی انتخابی

نام تجاری: گل

ماده موثر: اکسی فلورفن از گروه دی فنیل اتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE > 5000 MG/KG

توضیحات: اکسی فلورفن علف کشی است انتخابی با اثر تماسی از گروه دی فنیل اترها 240 گرم در لیتر که عمدتا از طریق برگ جذب شده و اثر می نماید و به صورت پس رویشی برای کنترل علف های هرز در پیاز به کار می رود. اثر آن اکسیده کردن پروتئین و رنگدانه ها در گیاه است که علائم بارز آن سفید شدن بافت برگ در محل تمای با سم می باشد. بر روی بعضی زراعت ها سویا و پسته ممکن است اثر فیتوتوکسیسیته داشته باشد.

توصیه مصرف:


 ستوکسیدیم شیماگرو 12/5%  -  SETHOXYDIM 12.5% OEC


علف کش انتخابی، سیستمیک

نام تجاری: نابواس

ماده موثر: 125 گرم بر کیلو گرم ستوکسیدیم

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE 3200 MG/KG (MALE) & 2676 MG/KG

توضیحات: علف کش انتخابی، سیستمیک، برای جلوگیری از رشد جوانه های انتهایی (مریستم) که عمدتا از طریق برگ جذب می شود. ستوکسیدیم علف کشی است از گروه سیکلوهگزانون دیون که برای از بین بردن علف های کشیده برگ به کار می رود و از طریق برگ ها جذب می شود.

توصیه مصرف:


 بوتاکلر شیماگرو 60%  -  BUTACHLOR 60% EC (W/V)


علف کش انتخابی سیستمیک، بازدارنده سنتز پروتئین جوانه

نام تجاری: ماچتی

ماده موثر: 60 گرم بر لیتر و گروه سم کلرو استامید می باشد.

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 2000 MG/KG

توضیحات: بوتاکلر علف کشی است انتخابی از گروه کلر استامید که برای کنترل سوروف و برخی دیگر از علف های هرز مزارع برنج از جمله قاشق واش و اویار سلام بذری به کار می رود.
بوتاکلر باید در شروع رویش علف های هرز قبل از دو برگی شدن علف هرز سوروف مصرف 3 تا 4 شود. بوتاکلر را می توان بلافاصله قبل از نشاکاری یا حدود 7 روز پاشید و در هر حال نباید علف هرز سوروف بیش از 1/5 برگی شده باشد.

 استوکلر شیماگرو 50%  -  ACETOCHLOR 50% EC (W/W)


علف کش انتخابی، از گروه استامیدها

نام تجاری: سورپاس

ماده موثر: 500 گرم بر لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 2148 MG/KG

توضیحات: علف کش انتخابی، از گروه استامیدها، بازدارنده سنتز پروتئین و مانع تقسیم سلولی که علف های پهن برگ مزارع ذرت به خصوص تاج ریزی را به خوبی کنترل می کند.

توصیه مصرف:

 کلودینافوپ پروپارژیل شیماگرو 8%  -  CLODINAFOP PROPARGYL 8% EC (W/V)


علف کش انتخابی، سیستمیک، بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

نام تجاری: تاپیک

ماده موثر: 80 گرم بر لیتر کلودینافوپ پروپارژیل + 20 گرم CLOQUINTOCET MEXYL

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR MALE 392 MG/KG & FEMALE 2271 MG/KG

توضیحات: کلودینافوپ پروپارژیل علف کش سیستمیک و انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسیدها است. کلودینافوپ پروپارژیل علف کش پس از رویشی بوده که در گیاه هدف مانع بیوسنتز چربی ها می شود. علائم گیاه سوزی پس از جذب برگی به صورت سیستمیک در مدت یک الی سه هفته روی بافت مریستمی ظهور می کند.

توصیه مصرف:


 فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت شیماگرو 27.4%  -  PHENMEDIPHAM + DESMEDIPHAM + ETHOFUMESATE 27.4% EC (W/V)


علف کش انتخابی مزارع چغندر قند

نام تجاری: بتانال پروگرس آ-ام-بتانال پروگرس اواف

ماده موثر: فن مدیفام: 91 گرم بر لیتر + دس مدیفام: 71 گرم بر لیتر + اتوفومازیت: 112 گرم بر لیتر - سایر مواد همراه: 726 گرم بر لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG

توضیحات: فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف کش پس رویشی چغندر است و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند. همچنین باعث توقف رشد تعدادی از علف های هرز باریک برگ می شود. فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف‌کشی تماسی است و در خاک های مرطوب مقدار کمی نیز از طریق خاک جذب علف‌های هرز می‌گردد. این علف کش توسط موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی آزمایش و برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ چغندرقند مورد تائید قرار گرفته است.

نحوه تاثیر: فن مدیفام + دس مدیفام از طریق برگ های علف‌های هرز جذب می‌گردد. اتوفومازیت از طریق برگ و ریشه علف‌های هرز جذب می‌شود. رطوبت زیاد و گرمای مناسب سبب افزایش تاثیر فن مدیفام و دس مدیفام می‌گردد و اگر خاک دارای رطوبت مناسب باشد باعث افزایش تاثیر اتوفومازیت خواهد شد.تاثیر شرایط آب و هوایی در میزان جذب: توصیه می‌شود از مصرف آن در ساعات گرم روزهای تابستان به همراه نور شدید خورشید اجتناب شود و سمپاشی را تا مناسب شدن شرایط جوی و کاهش درجه حرارت به کمتر از 25 درجه سانتیگراد به تعویق انداخت. بهترین وقت برای علف‌کش پاشی هنگام عصر قبل از غروب کامل و فرا رسیدن شب است.

طریقه مصرف: قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا نصف منبع سمپاشی را پر از آب نمائید و سپس مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزائید.

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 90 روز است.

مقدار مصرف: میزان مصرف این سم علیه علف هرز مزارع چغندر قند 3 لیتر در هکتار می‌باشد.

زمان مصرف: زمانی که علف های هرز از خاک بیرون آمده اند و چغندر قند در مرحله 4 برگ حقیقی باشد. فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت شیماگرو 18%  -  PHENMEDIPHAM + DESMEDIPHAM + ETHOFUMESATE 18% EC (W/V)


علف کش انتخابی مزارع چغندر قند

نام تجاری: بتانال پروگرس آ-ام-بتانال پروگرس اواف

ماده موثر: فن مدیفام: 60 گرم بر لیتر + دس مدیفام: 60 گرم بر لیتر + اتوفومازیت: 60 گرم بر لیتر - سایر مواد همراه: 820 گرم بر لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG

توضیحات:فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف کش پس رویشی چغندر است و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند. همچنین باعث توقف رشد تعدادی از علف های هرز باریک برگ می شود. فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف‌کشی تماسی است و در خاک های مرطوب مقدار کمی نیز از طریق خاک جذب علف‌های هرز می‌گردد. این علف کش توسط موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی آزمایش و برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ چغندرقند مورد تائید قرار گرفته است.

نحوه تاثیر: فن مدیفام + دس مدیفام از طریق برگ های علف‌های هرز جذب می‌گردد. اتوفومازیت از طریق برگ و ریشه علف‌های هرز جذب می‌شود. رطوبت زیاد و گرمای مناسب سبب افزایش تاثیر فن مدیفام و دس مدیفام می‌گردد و اگر خاک دارای رطوبت مناسب باشد باعث افزایش تاثیر اتوفومازیت خواهد شد.تاثیر شرایط آب و هوایی در میزان جذب: توصیه می‌شود از مصرف آن در ساعات گرم روزهای تابستان به همراه نور شدید خورشید اجتناب شود و سمپاشی را تا مناسب شدن شرایط جوی و کاهش درجه حرارت به کمتر از 25 درجه سانتیگراد به تعویق انداخت. بهترین وقت برای علف‌کش پاشی هنگام عصر قبل از غروب کامل و فرا رسیدن شب است.

طریقه مصرف: قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا نصف منبع سمپاشی را پر از آب نمائید و سپس مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزائید.

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 90 روز است.

مقدار مصرف: با توجه به شرایط منطقه، ملاحظات اقتصادی و هزینه سمپاشی به صورت یک نوبت سمپاشی به مقدار 4 لیتر از فرم تجارتی در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی چقندر قند یا دو نوبت، هر بار به مقدار 2 لیتر از فرم تجارتی در هکتار در مرحله کوتیلودنی و یک هفته بعد.