سموم حشره کش
 مالاتیون شیماگرو 57%  -  MALATHION 57% EC (W/V)


حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی، کنه کش

نام تجاری: مالاتیون

ماده موثر: 570 گرم بر کیلوگرم مالاتیون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1375-5500 MG/KG

توصیه مصرف:


 پرمترین شیماگرو 25%  -  PERMETHRIN 25% EC (W/V)


حشره کش تماسی با طیف وسیع

نام تجاری: آمبوش

ماده موثر: 250 گرم پرمترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 430-6000 MG/KG

توضیحات: حشره کش تماسی از گروه پایروتیروئیدهای سنتتیک که با مصرف کم دارای اثر و دوام طولانی می باشد.

توصیه مصرف:

 دلتامترین شیماگرو 2/5%  -  DELTAMETHRIN 2.5% EC (W/V)


حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر

نام تجاری: دسیس

ماده موثر: 25 گرم دلتامترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 135-5000 MG/KG

توصیه مصرف:

 فن پروپاترین شیماگرو 10%  -  FENPROPATHRIN 10% EC (W/W)


حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده

نام تجاری: دانیتول

ماده موثر: 100 گرم بر لیتر فن پروپاترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 70.6 MG/KG

توصیه مصرف:

 دیکلرووس شیماگرو 50%  -  DICHLORVOS 50% EC (W/V)


حشره کش تماسی گوارشی، تدخینی و نفوذی

نام تجاری: ددواپ

ماده موثر: 500 گرم دیکلرووس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 50 MG/KG

توضیحات: دیکلرووس حشره کشی است که علیه آفات مکنده به کار می رود. این سم به علت خاصیت تبخیری شدید که 3 روز بعد اثرش زائل می گردد قابل استفاده در صیفی و سبزیجات نیز می باشد.

توصیه مصرف:

 دیازینون شیماگرو 60%  -  DIAZINON 60% EC (W/P)


حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی

نام تجاری: بازودین

ماده موثر: 600 گرم بر لیتر دیازینون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 1250 MG/KG

توصیه مصرف:

 فن والریت شیماگرو 20%  -  FENVALERATE 20% EC (W/W)


حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی کمی خاصیت کنه کشی

نام تجاری: سومیسیدین

ماده موثر: 200 گرم بر لیتر فن والریت

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ORAL LD50 FOR RATS = 451 MG/KG

توصیه مصرف:

 کلرپیریفوس شیماگرو 40/8%  -  CHLORPYRIFOS 40.8% EC (W/V)


حشره کش غیر سیستمیک، فسفره تماسی و گوارسی کمی تدخینی

نام تجاری: دورسبان

ماده موثر: 408 گرم بر لیتر کلرپریفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ORAL LD50 FOR RATE = 135-163 MG/KG

توضیحات: کلرپیریفوس حشره کشی است فسفره که برای کنترل انواع حشرات در مزرعه و باغات مرکبات و میوه به کار می رود.

توصیه مصرف:

 فوزالون شیماگرو 35%  -  PHOSALONE 35% EC (W/V)


حشره کش فسفره تماسی و گوارشی

نام تجاری: زولون

ماده موثر: 350 گرم بر لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA (FROM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 120 MG/KG

توصیه مصرف:

 اتیون شیماگرو 47%  -  ETHION 47% EC (W/V)


حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

نام تجاری: اتیول

ماده موثر: 470 گرم اتیون از گروه فسفره آلی به صورت امولسیون شونده

درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA(FROM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 208 MG/KG

توصیه مصرف:

 فنیتروتیون شیماگرو 50%  -  FENITROYHION 50% EC (W/W)


حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

نام تجاری: سومیتیون

ماده موثر: 500 گرم فنیتروتیون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS (FORM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1700 MG/KG

توصیه مصرف:


 سایپرمترین شیماگرو 40%  -  CYPERMETHRIN 40% EC (W/W)


حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی گروه پیرتروئیدها

نام تجاری: ریپکورد

ماده موثر: 400 گرم بر کیلوگرم سایپرمترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 250-4150 MG/KG

توضیحات: لازم به ذکر می باشد در باغهایی که تحت IPM هستند باید با دقت استفاده شود. زیرا برای بند پایان و حشرات مفید، مضر خواهد بود.

توصیه مصرف:

 پروفنفوس شیماگرو 40%  -  PROFENOFOS 40% EC (W/V)


حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع

نام تجاری: کوراکرون

ماده موثر: 400 گرم بر لیتر پروفنفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 358 MG/KG

توضیحات: به صورت محلول پاشی به میزان 2.5 لیتر در هر هکتار از محلول تجارتی EC 40% جهت کرم قوزه پنبه. این سم باعث کندی رشد پنبه نیز خواهد شد.

 پروفنفوس شیماگرو 50%  -  PROFENOFOS 50% EC (W/V)


حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع

نام تجاری: کوراکرون

ماده موثر: 500 گرم بر لیتر پروفنفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 358 MG/KG

توضیحات: به صورت محلول پاشی به میزان 2.5 لیتر در هر هکتار از محلول تجارتی 40% EC جهت کرم قوزه پنبه. این سم باعث کندی رشد پنبه نیز خواهد شد.

 هگزافلومورون شیماگرو 10%  -  HEXAFLUMORON 10% EC (W/V)


حشره کش سیستمیک و گوارشی گروه بنزوئیل اوره

نام تجاری: کنسالت

ماده موثر: 100 گرم بر لیتر هگزافلومورون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG

توضیحات: هگزافلومورون تنظیم کننده رشد حشرات و از گروه شیمیایی بنزوئیل اوره می باشد که از سنتزکیتین در حشرات جلوگیری می کند.

توصیه مصرف:

 دیمتوات شیماگرو 40%  -  DIMETHOATE 40% EC (W/V)


حشره کش سیستمیک، تماسی و گوارشی

نام تجاری: رکسیون

ماده موثر: 400 گرم بر لیتر دیمتوات

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 387 MG/KG

توصیه مصرف: